Bài 20.6 trang 64 SBT Vật lí 6

Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu được kết quả sau:

Nhiệt độ (°C)

0

20

50

80

100

Thể tích (lít)

2,00

2,14

2,36

2,60

2,72

Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ và nhận xét về hình dạng của đường này.Trục nằm ngang là trục nhiệt độ: \(1cm\) biểu diễn \({10^0}C\). Trục thẳng đứng là trục thể tích: \(1cm\) biếu diễn \(0,2\) lít

Lời giải

Đường biểu diễn là đường thẳng (H.20.1).