Bài 20B: Trách nhiệm công dân

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20B: Trách nhiệm công dân
Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động cơ bản trang 20, 21, 22 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20B: Trách nhiệm công dân
Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động thực hành trang 22, 23, 24 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20B: Trách nhiệm công dân
Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân phần hoạt động ứng dụng sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải