Bài 20C: Hoạt động tập thể

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20C: Hoạt động tập thể
Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt động cơ bản trang 24, 25 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20C: Hoạt động tập thể
Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt đông thực hành trang 25, 26, 27 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20C: Hoạt động tập thể
Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt động ứng dụng trang 27 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”