Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài Tập và lời giải

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai.

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem lời giải

Quan sát bức tranh hình 75 - Sgk trang 105, em hãy giải thích vì sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?

Quan sát bức tranh, em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?

Xem lời giải

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?         

Xem lời giải

Qua các hình 77, 78, 79 sgk trang 107 -108, em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

Qua các hình 77, 78, 79, em suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

Xem lời giải

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?       

Xem lời giải

Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Xem lời giải