Bài 21. Một số nước ở Châu Âu

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga.
Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga.

Xem lời giải

Tìm các thông tin trong bài để điền vào chỗ trống.
Tìm các thông tin trong bài để điền vào chỗ trống.

Xem lời giải