Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài Tập và lời giải

Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất.
Một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Lịch sử 5
Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Lịch sử 5
Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”