Bài 21. Quang hợp

Bài Tập và lời giải

Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

Đề bài

Thảo luận:

- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?

- Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

- Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?

Xem lời giải

Thảo luận: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

Đề bài

Thảo luận

- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?

- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

- Có thể rút được kết luận gì qua thí nghiệm?

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6

Đề bài

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6
Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6
Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Xem lời giải

Thảo luận: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Đề bài

Thảo luận:

- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

- Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết

- Từ kết quả đó có thể kết luận gì?

Xem lời giải

Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.
Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6
Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6
Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6
Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận? Vì sao em biết?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”