Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 6

Đề bài

Quan sát biểu đồ hình 55 SGK, trả lời các câu hỏi sau:

- Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?

  Yếu tố nào được biểu hiện theo đường? Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?

- Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

- Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị để tính lượng mưa là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Nhiệt độ (oC)

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

         

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

         

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 6
Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SGK Địa lí 6
Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ của địa điểm A

Biểu đồ của địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

 Những tháng nào có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?

 

 

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 SGK Địa lí 6
Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”