Bài 21: Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”