Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài 2 trang 108 SGK Công Nghệ 6
Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 SGk Công Nghệ 6
Hãy kể tên các món ăn mà em đã dùng trong các bữa ăn hàng ngày và nhận xét ăn như vậy đã hợp lý chưa ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 SGK Công Nghệ 6
Tại sao phải quan tâm đến chế độ ăn uống cho từng đối tượng khi tổ chức bữa ăn trong gia đình ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”