Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 106 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Xem lời giải

Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6
Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:(A)  Toàn bộ các ô trong bảng(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảoHãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6
Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.Hãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 106 SGK Tin học lớp 6
Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!

Xem lời giải

Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6
Có thể dùng các nút lệnh    để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Xem lời giải