Bài 21.11 trang 68 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một thanh đồng gồm hai đoạn \(AB\) và \(BC\) vuông góc với nhau như hình 21.6. Đầu \(C\) được giữ cố định.

Khi đốt nóng thanh đồng thì đầu \(A\) có thể dịch chuyển tới vị trí nào trong hình 22.6. Biết \(AB\) và \(BC\) luôn vuông góc với nhau.

A. Vị trí \(1\).                          B. Vị trí \(2\).

C. Vị trí \(3\).                          D. Vị trí \(4\).

Lời giải

Vì khi đốt nóng thanh đồng \(BC\) sẽ dài ra vì sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn, thanh đồng \(AB\) cũng bị dài ra do sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn. Mà thanh đồng \(AB\) và \(BC\) luôn vuông góc với nhau nên đầu \(A\) có thể dịch chuyển đến vị trí \(2\).

Chọn \(B\)