Bài 21.4 trang 66 SBT Vật lí 6

Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a và 21.2b sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm? Hãy vẽ trạng thái của các băng kép ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng.

Lời giải

Hình 21.2a: Khi nhiệt độ tăng.

Hình 21.2b: Khi nhiệt độ giảm.

Hình vẽ trạng thái của băng kép ở các mạch điện khi nhiệt độ tăng: