Bài 21.9 trang 67 SBT Vật lí 6

Đề bài

Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?

A. Nhiệt kế kim loại.          

B. Băng kép.

C. Quả bóng bàn.               

D. Khí cầu dùng không khí nóng.

Lời giải

Quả bóng bàn hoạt động dựa vào lực đàn hồi nó không hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt.

Chọn C