Bài 21A: Trí dũng song toàn

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21A: Trí dũng song toàn
Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động cơ bản trang 28, 29, 30 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 21A: Trí dũng song toàn
Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động thực hành trang 30, 31, 32 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21A: Trí dũng song toàn
Giải bài 21A: Trí dũng song toàn phần hoạt động ứng dụng trang 32 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”