Bài 21B: Những công dân dũng cảm

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21B: Những công dân dũng cảm
Giải bài 21B: Những công dân dũng cảm phần hoạt động cơ bản trang 32, 33, 34 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 21B: Những công dân dũng cảm
Giải bài 21B: Những công dân dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 34, 35, 36 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21B: Những công dân dũng cảm
Giải bài 21B: Những công dân dũng cảm phần hoạt động ứng dụng trang 36 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải