Bài 21C: Luyện viết văn tả người

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21C: Luyện viết văn tả người
Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người phần hoạt động cơ bản trang 36, 37 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 21C: Luyện viết văn tả người
Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người phần hoạt động thực hành trang 37, 38 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21C: Luyện viết văn tả người
Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người phần hoạt động ứng dụng trang 38 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”