Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài Tập và lời giải

Thảo luận: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

Đề bài

Thảo luận:

- Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

Xem lời giải

Trả lời các câu hỏi sau: Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

Đề bài

Trả lời các câu hỏi sau:

- Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

- Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất này trong không khí nhìn chung không tăng?

- Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được sinh vật nào sử dụng?

- Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp cung cấp cho đời sống con người?

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Sinh học 6
Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Sinh học 6
Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Sinh học 6
Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6
Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”