Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bài Tập và lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?
- Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?- Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Xem lời giải

Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.
Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 6
Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6
Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6

Đề bài

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6
Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”