Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài Tập và lời giải

Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn carbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?

Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn carbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?

Xem lời giải

Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.

Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển. 

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 10

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 10

Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3P0- 1,5; KH2P04 - 1,0; MgS04 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”