Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 77 sGK Công Nghệ 8
Em hãy nêu những kỹ thuật cơ bản khi dũa kim loại ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 8
Em hãy nêu cấu tạo của mũi khoan và kỹ thuật cơ bản khi khoan ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 8
Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan ,em cần chú ý những điểm gì ?

Xem lời giải