Bài 22. Đường Trường Sơn

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 49 SGK Lịch sử 5
Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SGK Lịch sử 5
Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”