Bài 22: Tre, mây, song

Bài Tập và lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song
Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết
Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà bạn biết.

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn
Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song có trong nhà bạn.

Xem lời giải