Bài 22.1 trang 69 SBT Vật lí 6

Đề bài

Nhiệt kế nào dưới đây có thể đùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. Nhiệt kế rượu.    

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân.

D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.

Lời giải

Nhiệt kế thủy ngân là nhiệt kế có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy vì băng phiến nóng chảy ở \({80^0}C\) mà nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là \({100^0}C\).

Chọn C