Bài 22.11 trang 71 SBT Vật lí 6

Đề bài

GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 là

A. \({50^0}C\) và \({1^0}C\).

B. \({50^0}C\) và \({2^0}C\).

C. Từ \({20^0}C\) đến \({50^0}C\) và \({2^0}C\).

D. Từ \({-20^0}C\) đến \({50^0}C\) và \({2^0}C\).

Lời giải

GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 là từ \({-20^0}C\) đến \({50^0}C\) và \({2^0}C\).

Chọn D