Bài 22.12 trang 71 SBT Vật lí 6

Đề bài

Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của

A. nước sông đang chảy.  

B. nước uống.

C. nước đang sôi.             

D. nước đá đang tan.

Lời giải

Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi vì nhiệt độ sôi của nước là \({100^0}C\) lớn hơn GHĐ của nhiệt kế.

Chọn C