Bài 22.14 trang 72 SBT Vật lí 6

Đề bài

Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông.

Thời gian (giờ)

1

4

7

10

13

16

19

22

Nhiệt độ (°C)

13

13

13

18

18

20

17

12

a) Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian ghi ở bảng trên. Lấy gốc trục nằm ngang (trục hoành) là \(0\) giờ và \(1cm\) ứng với \(3\) giờ. Lấy gốc trục thẳng đứng (trục tung) là \({10^0}C\) và \(1cm\) ứng với \({2^0}C\).

b) Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất trong ngày là vào lúc nào? Độ chênh nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu?

Lời giải

a) Vẽ đường biểu diễn.

b) Nhiệt độ thấp nhất lúc \(22\) giờ (\({12^0}C\)), nhiệt độ cao nhất lúc \(16\) giờ (\({20^0}C\)).

Độ chênh lệch nhiệt độ: \(20-12={8^0}C\)