Bài 22.2 trang 69 SBT Vật lí 6

Đề bài

Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:

A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn \({100^0}C\).

B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn \({100^0}C\).

C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn \({100^0}C\).

D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn \({0^0}C\)

Lời giải

Vì rượu sôi ở \({80^0}C\) thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là \({100^0}C\) nên không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của hơi nước.

Chọn B