Bài 22.3 trang 69 SBT Vật lí 6

Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

Lời giải

Thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh do thủy ngân (hoặc rượu) (là chất lỏng) nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh (là chất rắn).