Bài 22.5 trang 69 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng 2.1.Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:

Thời gian

Nhiệt độ

7 giờ

25°C

9 giờ

27°C

10 giờ

29°C

12 giờ

31°C

16 giờ

30°C

18 giờ

29°C

1. Nhiệt độ lúc \(9\) giờ là bao nhiêu?

A. \({25^0}C\).                         C. \({29^0}C\).

B. \({27^0}C\).                         D. \({30^0}C\).

2. Nhiệt độ \({31^0}C\) vào lúc mấy giờ?

A. \(7\) giờ.                               C. \(10\) giờ.

B. \(9\) giờ.                                D. \(12\) giờ.

3. Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ?

A. \(18\) giờ.                              C. \(10\) giờ.

B. \(7\) giờ.                                D. \(12\) giờ.

4. Nhiệt độ cao nhất vào lúc mấy giờ?

A. \(18\) giờ.                             C. \(12\) giờ.

B. \(16\) giờ.                             D. \(10\) giờ.

Lời giải

1.  Nhiệt độ lúc \(9\) giờ là\({27^0}C\).

Chọn B           

2. Nhiệt độ \({31^0}C\) vào lúc \(12\) giờ.

Chọn D

3. Nhiệt độ thấp nhất vào \(7\) giờ. 

Chọn B        

4. Nhiệt độ cao nhất vào lúc \(12\) giờ.

Chọn C