Bài 22.6 trang 70 SBT Vật lí 6

Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới \({34^0}C\) và trên \({42^0}C\)?

Lời giải

Bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới \({34^0}C\) và trên \({42^0}C\) vì nhiệt độ cơ thế người chỉ vào khoảng từ \({35^0}C\) đến \({42^0}C\).