Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc
Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động cơ bản trang 39, 40, 41, 42 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc
Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động thực hành trang 42, 43, 44 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc
Giải bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc phần hoạt động ứng dụng trang 44 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải