Bài 22C: Cùng đặt câu ghép

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 22C: Cùng đặt câu ghép
Giải bài 22C: Cùng đặt câu ghép phần hoạt động thực hành trang 49, 50, 51 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 22C: Cùng đặt câu ghép
Giải bài 22C: Cùng đặt câu ghép phần hoạt động ứng dụng trang 51 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”