Bài 23. Cây có hô hấp được không?

Bài Tập và lời giải

Trả lời các câu hỏi: Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết? Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

Đề bài

Trả lời các câu hỏi:

- Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết?

- Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì?

Xem lời giải

Thảo luận: An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?
Thảo luận:- An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí.- Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?

Xem lời giải

Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)
Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6
Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6
Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6
Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6
Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6
Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”