Bài 23. Châu Phi

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?
Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Xem lời giải

Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.
Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Xem lời giải

Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.
Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.

Xem lời giải