Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài Tập và lời giải

Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?
Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Xem lời giải

Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?
Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?

Xem lời giải

Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?
Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?

Xem lời giải

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?
Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

Xem lời giải

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?
Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

Xem lời giải

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi ?
Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Xem lời giải

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Xem lời giải

Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.
Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”