Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Bài Tập và lời giải

Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Xem lời giải

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Xem lời giải

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Xem lời giải