Bài 23: Sắt, gang, thép

Bài Tập và lời giải

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?
Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Xem lời giải

Gang, thép đều có thành phần nào chung ?
Gang, thép đều có thành phần nào chung ?

Xem lời giải

Gang và thép khác nhau ở điểm nào?
Gang và thép khác nhau ở điểm nào?

Xem lời giải

Gang, thép được sử dụng để làm gì?
Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..
Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc,..

Xem lời giải