Bài 23A: Vì công lí

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 23A: Vì công lí
Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động cơ bản trang 51, 52, 53 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 23A: Vì công lí
Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động thực hành trang 54 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 23A: Vì công lí
Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động ứng dụng trang 55 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”