Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện
Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện phần hoạt động thực hành trang 60, 61 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện
Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện phần hoạt động ứng dụng trang 61 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”