Bài 24-25.13 trang 75 SBT Vật lí 6

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo nhiệt độ trong thang đo nhiệt độ?

Lời giải

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo nhiệt độ trong thang đo nhiệt độ là vì khi nước đá đang tan nhiệt độ của nó không đổi là ở \({0^0}C\) khi áp suất khí quyển chuẩn là \((1atm)\)