Bài 24-25.4 trang 73 SBT Vật lí 6


1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.2. Có hiện tượng gì xảy ra đối vói nước đá từ phút thứ \(6\) đến phút thứ \(10\)?

Lời giải

1. Vẽ đồ thị

2. Từ phút thứ \(6\) đến phút thứ \(10\) nhiệt độ không đổi và bằng \({0^0}C\): Nước đá đang tan.