Bài 24-25.6 trang 73 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 24-25. 1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.

1. Ở nhiệt độ nào chât rắn bắt đầu nóng chảy?

2Chất rắn này là chất gì?

3. Để đun chất rắn từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là bao nhiêu phút?

5. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy?

6. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút?

Lời giải

1. Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy: \({80^0}C\)

2. Chất rắn này là: Băng phiến.

3. Để đun chất rắn từ \({60^0}C\) tới nhiệt độ nóng chảy cần \(4\) phút.

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là \(2\) phút.

5. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ \(13\).

6. Thời gian đông đặc kéo dài \(5\) phút.