Bài 24-25.7 trang 74 SBT Vật lí 6

Có khoảng \(98 \%\) nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại là thể lỏng và khoảng \(2\%\) tồn tại ở thể rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn như thế?

Lời giải

Vì nhiệt độ ở phần lớn bề mặt Trái Đất lớn hơn nhiệt độ đông đặc của nước. Mặt khác, khi nhiệt độ hạ thấp xuống dưới nhiệt độ đông đặc thì cũng chỉ có lớp nước ở trên đông đặc còn ở dưới nước vẫn ở thể lỏng.