Bài 24-25.9 trang 75 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó

A. không ngừng tăng.                      

B. không ngừng giảm.

C. mới đầu tăng, sau giảm.              

D. không đổi.

Lời giải

Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó không đổi.

Chọn D