Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Xem lời giải

Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.
Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 5
Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 5
Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 5
Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập ?

Xem lời giải