Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài Tập và lời giải

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì.

Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì.

Xem lời giải

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào ?

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 - 6 - 1862.

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862.

Xem lời giải

Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào?

Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào?

Xem lời giải

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem lời giải

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem lời giải

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì.

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì.

Xem lời giải