Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng

Bài Tập và lời giải

Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó
Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó

Xem lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau về tính chất của đồng và hợp kim của đồng:


- Đồng là kim loại có thể tìm thấy trong tự nhiên. Nhưng phần lớn đồng được chế tạo từ quặng đồng lẫn với một số chất khác.- Đồng rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợ có thể đập và uốn thành bất kì hình dạng nào. Đồng có màu đỏ nâu có ánh kim, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.- Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng. Chúng đều có ánh kim và cứng hơn đồng.

Xem lời giải

Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết
Kể tên một số đồ dùng được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng mà bạn biết.

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình
Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng trong gia đình.

Xem lời giải