Bài 24. Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài Tập và lời giải

Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X :

Xem lời giải

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?
Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?

Đề bài

Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?

Xem lời giải

Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ?
Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?

Xem lời giải

Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào?

Đề bài

Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào?

Xem lời giải

Nêu những thành tựu về văn hoá và kinh tế của Cham-pa.

Đề bài

Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”