Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bài Tập và lời giải

Thảo luận: Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ thân lá rễ, một cây chỉ có thân và rễ không có lá?

Đề bài

Thảo luận:

- Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ thân lá rễ, một cây chỉ có thân và rễ không có lá?

- Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này?

- Có thể rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Sinh học 6
Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6
Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6
Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6
Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”